Savyon House / Michal Sheffer

01:00 - 27 August, 2014
© Shai Epstein
© Shai Epstein

© Shai Epstein © Shai Epstein © Shai Epstein © Shai Epstein +21

RI HOUSE / Paritzki Liani Architects

01:00 - 5 September, 2013