Lahas Zone / CROX International

© Ji-Shou Wang

Architects: CROX International Co., LTD
Location: City, China
Design Team: Ben-Tao Li, Qiang Han, K. Kei, Tsung-Jen Lin
Photographs: Ji-Shou Wang