House in the Himalayas / Rajiv Saini

© Sebastian Zachariah

Architects: Rajiv Saini
Location: Himalayas, , India
Design Team: Pradnya, Pankaj Mhatre
Photographs: Sebastian Zachariah