Yohei Sasakura / Sasa no kurasya

BROWSE ALL FROM THIS PHOTOGRAPHER HERE

Shawl House / y+M

© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya+ 24

Beret / y+M

© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya+ 13

Rain Shelter House / y+M

© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya+ 23

Yonago, Japan