The House Cast in Liquid Stone / SPASM Design Architects

© Sebastian Zachariah

Architects: SPASM Design Architects
Location: , Maharashtra, India
Design Team: Sangeeta Merchant, Mansoor Kudalkar, Gauri Satam, Lekha Gupta, Sanjeev Panjabi
Area: 638 sqm
Year: 2013
Photographs: Sebastian Zachariah