New City School, Frederikshavn / Arkitema Architects

01:00 - 20 February, 2013
Courtesy of Arkitema
Courtesy of Arkitema

Courtesy of Arkitema Courtesy of Arkitema Courtesy of Arkitema Courtesy of Arkitema +8