A digitally restored broken vase, glazed ceramic, SLS nylon element, epoxy glue and black spray paint, 2010. (© Amit Zoran)

Original Size